เทอมฤดูร้อนปี 2565 สำหรับปริญญาตรีเริ่มวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 และสิ้นสุดวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565

คำถามนี้จำเป็นต้องมีความรู้ด้านภาษาไทยที่ดี เพราะผู้ตอบคำถามจะต้องสามารถเขียนบทความเกี่ยวกับวิชาในมุมมองของผู้เล่นเกมวิดีโอ โดยคำหลักสำคัญที่กำหนดคือ “รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี”

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ควรมีความรู้และทักษะในด้านต่างๆ เช่น การอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง

เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้สำเร็จการศึกษาจะสามารถทำงานในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องและสามารถดำเนินชีวิตได้ตามที่ตนปรารถนาเพราะมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงาน